Succesvolle implementatie Flitsvergunning Amsterdam, stadsdeel West

Geplaatst op | Categorie Nieuws.

AdVinci ondersteunt, middels de projectinzet van Ron van Biezen, succesvol de gemeente Amsterdam, stadsdeel West het met versneld afhandelen van vergunningen.

De achterliggende gedachte bij het versneld afhandelen van aanvragen is gebaseerd op verbetering van dienstverlening en het stimuleren van de economie.
Hierbij is het gedachtengoed vanuit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de aanverwante wetgeving overgenomen. Liberalisering leidt er toe dat meer verantwoordelijkheid verschuift naar aanvragende en uitvoerende partijen. Dit blijkt onder meer uit de versoepeling van het vergunningvrije bouwen (ook in beschermd stads- en dorpsgezicht en bij monumenten).

Gelet op de historie en de voorschriften zoals die van toepassing waren bij de voormalige wetgeving liepen veel aanvragende en uitvoerende partijen tegen de muur van de overheid op.
Gevolg hiervan was dat relatief veel aanvragen buiten behandeling werden gelaten of werden geweigerd. Economisch gezien leidde dit tot schade daar bouwprocessen werden vertraagd of niet uitgevoerd.

Onderstaand vindt u, op hoofdlijnen, de redenen waarom aanvragen niet resulteerden in een positief besluit.

  • Aanvraag voldoet niet aan de indieningvereisten. Met andere woorden, de aanvraag is niet compleet (genoeg) om beoordeeld te worden.
  • Voorgenomen bouwplan voldoet niet aan de voorschriften van het bestemmingsplan.
    De aanvraag voldoet niet aan de redelijke eisen van welstand.
  • In het kader van verbetering van dienstverlening is gekozen voor een formule waarin de gemeente en aanvrager gebaat zijn bij een andere aanpak.

Er is gekozen om aan de voorzijde (Front-Office) professionals neer te zetten. Alvorens een aanvraag formeel wordt ingediend wordt de haalbaarheid hiervan onderzocht. Dit kan direct aan een balie of middels vooroverleg. Bij het informele vooroverleg worden adviezen ingewonnen bij de diverse commissies. Op basis van de adviezen kan de aanvragende partij zo nodig het voorgenomen bouwplan aanpassen. Samengevat komt het er op neer dat een aanvrager, nadat het plan tot een vergunbaar product is gecoacht deze in kan dienen met de zekerheid dat er een positief besluit genomen wordt.
Gelet op het gegeven dat er een ontvankelijke aanvraag binnenkomt die voldoet aan alle criteria wordt deze aanvraag vervolgens met 5 dagen vergund.

Resumerend kunnen we na een periode van bijna een jaar vaststellen dat deze werkvorm leidt tot veel tevredenheid bij de aanvragende partijen. Eveneens is de barrière die leidt tot ontevredenheid gereduceerd. Ook binnen de overheidsorganisatie is er sprake van een winstsituatie. Een aanvraag is slechts enkele dagen binnen de organisatie en kan na afwerking direct worden gearchiveerd.