Uitbesteding (Outsourcing)

Er zijn werkzaamheden die zich prima lenen voor  uitbesteding. De werkzaamheden kunnen zonder probleem buiten het kantoor van de opdrachtgever worden uitgevoerd.

Deze oplossing heeft meerdere voordelen voor onze opdrachtgevers:

 • De werkzaamheden worden uitgevoerd tegen vooraf afgesproken vergoeding.
 • Er hoeft geen werkplek beschikbaar gesteld te worden.
 • Het werk hoeft niet vooraf ingepland te worden.

AdVinci heeft ruime ervaring met uitbesteding. Enkele voorbeelden:

 • toetsing van vergunningaanvragen
 • energie loket
 • voorlichting duurzaamheid monumenten en vooroorlogse panden

Moderne oplossingen in minder tijd

Onze advieswerkzaamheden zijn gericht op het bieden van integrale oplossingen en het optimaliseren van processen, die de organisatie structureel verbeteren. Onze adviseurs hebben ervaring opgedaan in verscheidene projecten en omgevingen. Ze kunnen daardoor adequaat reageren en moderne oplossingen realiseren in een korte tijdspanne. Kortom: meer doen in minder tijd. Hier volgen een aantal verrichte adviesactiviteiten voor onze opdrachtgevers:

 • Afdelingsanalyses en diagnoses
 • Opstellen (integrale) afdelingsplannen
 • Inbedden frontoffice omgevingsloketten
 • Implementeren missie/visie en strategie
 • Uitvoeren risicoanalyses
 • Juridische kwaliteitszorg (QuickScan)
 • Begeleiden veranderingsprocessen
 • Projectmatig werken

 

Detachering in niveaus: de juiste adviseur voor uw vraag

Wij hanteren vier niveaus van detachering. Afhankelijk van uw exacte behoefte bieden wij u de adviseur op het juiste niveau aan. Hier volgen een aantal voorbeelden van onze detacheringsdiensten.

Coördinatie/Interim-management:

 • Teamcoördinatie vergunningverlening en handhaving
 • Procesmanagement implementatie Wabo/omgevingswet
 • Coördinatie vergunningenmanagement
 • Procesondersteuning Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD)
 • Projectleiding ruimtelijke ordening
 • Projectleiding energieloket
 • Project- en procesmanagement gebiedsontwikkeling
 • Interim- en verandermanagement

Uitvoerend:

 • Toezicht en handhaving bouwen en milieu
 • Inventarisaties en nulmetingen
 • Handhaving gebruiksvergunningen
 • Uitvoeren van constructieberekeningen

Procedureel:

 • Procedureel begeleiding van bestemmingsplannen
 • Het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen
 • Vergunningverlening omgevingsrecht
 • Bouwbesluittoetsing, inclusief constructieve veiligheid
 • Juridische handhaving bestuursrechtelijke regelgeving
 • Juridische ondersteuning bij APV en bijzondere wetten
 • Algemeen juridische zaken
 • Procesvertegenwoordiging

Beleid:

 • Opstellen van bouwbeleidsplannen
 • Opstellen (integraal) handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma’s
 • Opstellen klimaat- en duurzaamheidsbeleid
 • Ontwikkelen monumenten-, archeologie- en erfgoedbeleid
 • Opstellen van welstandsnota’s
 • Actualisatie en ontwikkeling van bestemmingsplannen
 • Opstellen van structuurvisies
 • Opstellen woonvisies en woningbouwprogramma’s

 

Projectbasis: wij nemen het gehele traject uit handen

Naast onze activiteiten op basis van advies en detachering kunnen wij, voor onderstaande activiteiten, het gehele traject uit handen nemen. Tegen een vaste prijs.

Hoe wij dit doen? Het gehele proces is transparant en duidelijk. Onder uw regie gaan wij eerst met ons eigen projectteam aan de slag met het inventariseren van de exacte vraagstelling. Door middel van een projectplan worden in detail de uit te voeren werkzaamheden afgebakend. Daarbij worden de verantwoordelijkheden, inclusief de exacte rolverdeling, benoemd. Vervolgens worden de te behalen resultaten meetbaar gedefinieerd. In aantallen, tijd en kwaliteit.

Gedurende het gehele traject zal een vaste contactpersoon de werkzaamheden monitoren, met u afstemmen en indien nodig bijsturen. Totdat het project naar tevredenheid is afgerond. De volgende werkzaamheden kunnen wij op projectbasis uitvoeren:

 • Bouwtoezicht
 • Toetsing bouwaanvragen
 • Inventarisaties en nulmetingen
 • Constructieve toetsingen
 • Toetsing gebruiksvergunningen
 • Gereedmeldingen controles
 • Retrospectieve toetsingen